07/32. Δικαιότερες κρατικές αποζημιώσεις για τις υποχρεωτικές αγορές γης

07/32. Δικαιότερες κρατικές αποζημιώσεις για τις υποχρεωτικές αγορές γης

Στις κατασκευές υποδομών, όπως δρόμοι και πεζοδρόμια, θα καταβάλλεται ένα ασφάλιστρο 10-20% στην αγοραία αξία. Εναλλακτικά, θα πρέπει να βρεί και να αγοράσει οικόπεδο ίσης αξίας, σε εγγύτητα προς την ελεύθερη αγορά και να το μεταβιβάσει με δικά του έξοδα.